web builder
Mobirise

Juridische aspecten van kapitaalvennootschappen


Kapitaalvennootschappen.
Op deze pagina staan in kort bestek de juridische aspecten van kapitaalvennootschappen. Volgens het centraal bureau voor de statistiek zijn er in Nederland (oktober 2018) 1.324.705 bedrijven die gedreven worden door een of meer natuurlijke personen oftewel personenvennootschappen tegen 401.485 bedrijven die gedreven worden door een rechtspersoon. We behandelen hier alleen de rechtspersoon in de vorm van de bv en in mindere mate de nv, en niet de vereniging met rechtspersoonlijkheid, de stichting en andere rechtspersonen.
 
Kapitaalvennootschappen/rechtsvormkeuze.
Er is fiscaal geen verschil tussen een BV en een NV. Aanmerkelijk belang heffing, gebruikelijk loon, etc is allemaal hetzelfde. Wel is er een verschil in het aandelenkapitaal. Kan je sinds de invoering van de flex-BV per 1 oktober 2012 een BV oprichten met een te plaatsen kapitaal van 1 cent, bij de NV is dat nog steeds € 45.000,00.

Bij het opstarten van een onderneming in het MKB moet je afwegen of je dat gaat doen in een personenvennootschap of een kapitaalvennootschap. Bijvoorbeeld tussen een eenmanszaak of een BV. Meestal is de eenmanszaak fiscaal gunstiger, terwijl de BV juridisch weer wat aantrekkelijker kan zijn. Zo is bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij de BV vaak, niet altijd, beter afgeschermd. Overigens kan bij een hoge winst de BV ook fiscaal weer aantrekkelijker worden. Daarnaast is met het oog op verkoop van de onderneming in de toekomst de BV gunstiger, omdat de overdraagbaarheid veel eenvoudiger is dan bij een personenvennootschap, en in het geval van een holdingstructuur de belastingheffing die gepaard gaat met de verkoop van de werk BV (heel lang) kan uitstellen. De BV is wel wat duurder en heeft de plicht om cijfers te deponeren bij de kamer van koophandel.
 
De BV als rechtssubject.
De BV is, net als een mens, een rechtssubject en heeft als zodanig zelfstandige plichten en rechten. De beslissingsbevoegdheid ligt bij het dagelijks bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders en soms ook bij een raad van commissarissen. De werkzaamheden en het doel van de BV moeten statutair duidelijk vastgelegd worden.
 
Oprichting van een BV.
Een BV wordt bij Notariële akte opgericht. Terugwerkende kracht is mogelijk als er al een personenvennootschap bestaat en deze ingebracht moet worden. Wel moet er dan een intentieverklaring (één oprichter) of voorovereenkomst (meer oprichters) opgesteld zijn, en met een geleideformulier aangetekend naar de fiscus gestuurd worden. De terugwerkende kracht is 3 maanden bij ruisende inbreng waarbij de BV binnen 9 maanden na het overgangstijdstip moet zijn opgericht. Bij geruisloze inbreng is een terugwerkende kracht van 9 maanden mogelijk, waarbij de BV dan binnen 15 maanden na het overgangstijdstip moet worden opgericht. Bij geruisloze terugkeer is de overgang per begin boekjaar verplicht.
 
BV in oprichting.
Het is mogelijk om voordat de BV bij Notariële akte is opgericht al namens de BV te handelen. De BV wordt na oprichting pas gebonden voor deze handelingen als ze die bekrachtigt. Tot die tijd, en tot de tijd dat de BV bij de kamer van koophandel staat ingeschreven, zijn de personen die de handelingen hebben verricht hoofdelijk aansprakelijk.
Na oprichting kan of moeten er nog diverse zaken geregeld worden. Bij een holding structuur kan er bijvoorbeeld een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en/of de omzetbelasting aangevraagd worden. Voor de omzetbelasting is die er overigens soms al van rechtswege. Denk ook aan de schriftelijke vastlegging van overeenkomsten tussen de BV`s onderling en de BV`s met de aandeelhouder(s). In ieder geval een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de directeur/grootaandeelhouder (DGA). Let er op dat overeenkomsten tussen de BV`s en de DGA gedekt zijn door notulen van de algemene vergadering. Als een BV in het jaar opgericht wordt dan is een verlengd boekjaar tot en met 31 december van het jaar erop mogelijk.
 
Kapitaal en vermogen.
Het door de aandeelhouders op de uitgegeven aandelen gestorte kapitaal is het eigen vermogen van de BV. De BV kan later nog meer aandelen emitteren waarmee het eigen vermogen verhoogd kan worden. Het eigen vermogen kan daarnaast nog bestaan uit extra stortingen op de aandelen, wat we agio noemen, winstreserves, wettelijke reserves en statutaire reserves.

Stortingen kunnen in contanten en in natura plaats vinden. Bij inbreng in natura is een beschrijving met een onderbouwde waardering nodig die niet ouder dan 6 maanden mag zijn.

Agio kan of wordt ook gevormd door geruisloze inbreng, ruisende inbreng met vastgoed, aandelenfusie, bedrijfsfusie en andere herstructureringen. Terugbetalen van agio kan alleen onbelast als het agio wordt omgezet in aandelenkapitaal en vervolgens door middel van afstempeling waarmee de nominale waarde verlaagd wordt. Langs de notaris dus.

Alleen de vrije reserves zijn beschikbaar voor dividenduitkeringen indien uit de vaststelling van de jaarrekening blijkt dat dit geoorloofd is. De gebonden reserves zoals het nominale aandelenkapitaal, de wettelijke en statutaire reserves zijn niet beschikbaar.

Verder dient er nog rekening gehouden te worden met de uitkeringstoets, die bepaalt dat er geen dividend mag worden uitbetaald als daardoor de BV niet aan haar verplichting kan voldoen om de kortlopende schulden tijdig te betalen.

Verminderen van kapitaal is mogelijk door het intrekken van aandelen of het verlagen van de nominale waarde van aandelen.

Een aandeel is overigens een recht ter zake van een deel van het vermogen van de BV. Aandelen van een BV staan altijd op naam van een (rechts)persoon. De tenaamstelling gaat altijd via een notariële akte. De regels omtrent overdragen van aandelen staan in de statuten van de BV. Meestal staat er een blokkeringsregeling in, bijvoorbeeld dat de aandelen eerst aangeboden moeten worden aan de overige aandeelhouders.

Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister bij waarin staat wie aandelen of rechten hebben. Alle aandeelhouders en andere gerechtigden hebben recht op inzage en recht op een uittreksel met betrekking tot zijn of haar recht.

De overheid wil een openbaar UBO (ultimate beficiair owner) register invoeren, zodat er meer transparantie en duidelijkheid is over de uiteindelijk belanghebbende(n) van een rechtspersoon. Zie ook: https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetregistratieuiteindelijkbelanghebbenden/details

We kennen gewone aandelen, (cumulatief) preferente aandelen, prioriteitsaandelen en letteraandelen. Meer informatie hierover is uitgebreid en verstrekken wij graag in een mondeling onderhoud.

De houder van aandelen kan recht hebben op dividend en liquidatie-uitkeringen, en heeft zeggenschap in de algemene vergadering, heeft stemrecht en kan de beschikking krijgen over alle documenten van de BV. Overigens kunnen er, op basis van de afspraken die kleven aan bepaalde aandelen, afwijkingen zijn.

Het is mogelijk om de aandelen van een BV middels een stichting te houden. We noemen dit een STAK (stichting administratiekantoor). De belanghebbende krijgt dan certificaten van de STAK. Op deze manier is het mogelijk om de zeggenschap en het recht op dividend en waardeaangroei te splitsen. Dit is bijvoorbeeld oppertune bij bedrijfsopvolging waarbij bijvoorbeeld drie kinderen een derde van de eigendom in handen krijgen, en slechts een kind de zeggenschap krijgt.
 
Bestuur.
Het dagelijkse bestuur is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken, en is bevoegd om de BV tegenover derden te vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur hoeft geen instructies te aanvaarden van enig ander orgaan binnen de BV. Wel kan de algemene vergadering de bestuurder schorsen of ontslaan conform statutaire afspraken. Ook kan het zijn dat de bestuurder verantwoording moet afleggen aan andere organen van de BV. De bestuurder wordt bij de oprichting van de BV in de oprichtingsakte benoemt. Daarna kan door de algemene vergadering een ander bestuurder worden aangewezen.

De beloning voor de bestuurder(s) wordt vastgesteld en genotuleerd door de algemene vergadering. Te denken valt aan salaris, pensioen en andere emolumenten.

Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur en dit een belangrijke oorzaak is van een faillissement. Van onbehoorlijk bestuur is in ieder geval sprake bij het niet voldoen aan de administratieplicht en bij niet tijdige deponeringsplicht bij de kamer van koophandel van de jaarrekening en jaarverslag. Ook bij misleidende informatie in deze gegevens is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Het bestuur is ook hoofdelijk aansprakelijk voor niet betaalde belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenpremies als aannemelijk is dat dit te wijten is aan onbehoorlijk bestuur.

De WBA (wet bestuurders aanspakelijkheid) legt de BV de verplichting op om betalingsonmacht terstond te melden. Gebeurt dit niet, dan is de bestuurder daarvoor aansprakelijk, tenzij hij aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te wijten is.

Voor ernstige persoonlijke verwijtbare en/of opzettelijke en/of roekeloze handelingen is de bestuurder ook hoofdelijk aansprakelijk.

Voor financiële problemen van de BV door dividenduitkeringen waarvoor het bestuur toestemming heeft gegeven is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. (dividendtoets).

Indien een nieuw opgerichte rechtspersoon nog niet ingeschreven staat bij de kamer van koophandel dan is eenieder die namens deze rechtspersoon verplichtingen aangaat hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Zie hierboven bij de BV in oprichting.

Met bestuurder bedoelen we de statutair directeur. Deze moet je niet verwarren met een titulair directeur, die enkel deze titel op zijn visitekaartje heeft staan, maar die verantwoording moet afleggen aan een statutair directeur. Overigens kan de titulair bestuurder wel aansprakelijk worden gesteld in geval van faillissement. De statutair directeur die tevens meer dat 5% van de aandelen in eigendom heeft noemen we meestal de directeurgrootaandeelhouder (DGA). (voor de sociale verzekeringen hoeft dit niet zo te zijn)
 
Algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft onder andere het recht om:

    1. de statuten te wijzigen;
    2. de BV te ontbinden;
    3. de BV te laten fuseren, splitsen of om te zetten;
    4. bestuurders en commissarissen te benoemen, schorsen of ontslaan;
    5. jaarrekening en dividend vast te stellen.
 
Aandeelhoudersovereenkomst.
Naast de statuten kan er ook een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld worden. Dit is zinvol als er meerdere DGA`s zijn. In deze overeenkomst kunnen aanvullende afspraken gemaakt en gewijzigd worden zonder dat hier een notaris aan te pas hoeft te komen. Vaak worden hier afspraken in gezet voor het geval er bijvoorbeeld geschillen zijn of wanneer overdracht van aandelen aan de orde is en onder welke voorwaarden. Op een andere pagina van deze website komt nog aanvullende info over de aandeelhoudersovereenkomst.
 
Ontbinding en liquidatie.
Een BV of NV kan worden ontbonden door:
    
    1. een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders;
    2. een gebeurtenis zoals vermeld in de statuten;
    3. na faillietverklaring door opheffen van het failliet;
    4. door beschikking van de kamer van koophandel.

De procedure voor ontbinding kan veel omvattend zijn. Bij een lege BV echter kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde turbo liquidatie. Op een andere pagina van deze website komt nog aanvullende info over ontbinding en liquidatie.

Wettelijk kader.
Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
Uit de wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen die genoemd worden in de wet op de vennootschapsbelasting 1969 in artikel 8.
Burgerlijk wetboek: Boek 2 rechtspersonen.
Wet bestuurders aansprakelijkheid.

Adres
Kruburg 76
5632 PJ  Eindhoven


Contact
marc@bedrijfswaardering.expert

Marc Couteaux 06-51299647



© Copyright 2018 Couteaux Bedrijfsadvies BV - Bedrijfswaarderingen & Fiscaal-Juridische herstructureringen

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring