free portfolio website templates
Mobirise

Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten


Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
Bij bedrijfsopvolging, zoals bij de verkoop van een bedrijf of bij opvolging binnen de familie, bijvoorbeeld van ouder op kind, kan er sprake zijn van belastingheffing op basis van diverse belastingwetten. Bijvoorbeeld inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf of schenkbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. We kennen echter ook fiscale regelingen die het mogelijk maken om soms in het geheel geen belasting te hoeven betalen, of veel minder, of veel later. De diverse regelingen staan hieronder in een schema.

Bedrijfswaardering

Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma en Maatschap

Als een ondernemer zijn eenmanszaak of zijn deel van een samenwerkingsverband (Vof of maatschap) verkoopt of schenkt, dan betekent dat staking voor het deel dat hij overdraagt. Bij zo`n staking kan er stakingswinst verschuldigd zijn over en in de volgende gevallen:

    1. Er is sprake van goodwill; 
    2. Er is sprake van stille reserves;
    3. Er is een oudedagreserve (FOR) die vrijvalt in de winst;
    4. Er zijn overige fiscale reserves die vrijvallen in de winst;
    5. Er is in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van investeringsaftrek die nu deels moet worden terugbetaald.

Bovenstaande kan ook van toepassing zijn als de ondernemer besluit om zijn ondernemersactiviteiten te beëindigen, komt te overlijden of gaat scheiden. Van geval tot geval zal moeten worden bepaald welke fiscale consequenties het gevolg van de staking zijn.

Aandelen in een BV
Bij een BV zal de waarde van de aandelen bepaald moeten worden. Het verschil tussen de economische waarde van de aandelen en de prijs die daar in het verleden voor betaald is, is de belastbare winst. Deze winst zal tot uiting komen bij verkoop, schenking, vererving of bij een echtscheiding van de eigenaar.

TBS vastgoed
TBS-Vastgoed is een bedrijfsgebouw dat geen ondernemingsvermogen is, maar privé vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan de onderneming. Het kan hier ook gaan om verbonden personen die het vastgoed ter beschikking stellen. Ook andere vermogensbestanddelen kunnen onder de TBS regeling vallen.
 
Voor de goede orde. Belastingheffing hoeft dus niet van toepassing te zijn, afhankelijk van de situatie en voor welke methode er gekozen wordt.

Wettelijk kader (belangrijkste artikelen)
Het besluit: Vragen en antwoorden” van 31 augustus 2001, nr. CPP2001/2374M; 
Verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang van 9 maart 2018, nr. 2018-27139;
Wet inkomstenbelasting:                                                                                                                      
Art. 3.58. Staking door overlijden;    
Art. 3.59. Ontbinding huwlijksgemeenschap;
Art. 3.62. Staking door overlijden;
Art. 3.63. Doorschuiven naar ondernemers;
Art. 3.65. Geruisloze inbreng personenvennootschap in BV;
Art. 3.126(a)(2). Lijfrente bedingen bij overnemer natuurlijk persoon bij overdracht onderneming.
Wet op de vennootschapsbelasting:
Art. 4.17. Overgang krachtens huwelijksvermogenrecht anders dan door overlijden;
Art. 4.17.a. Overgang krachtens erfrecht;
Art. 4.17.b. Verdeling nalatenschap binnen twee jaar;
Art. 4.17.c. Overdracht krachtens schenking.
Successiewet:
Art. 35.b. Verkrijging ondernemersvermogen;
Art. 35.c. Begrip ondernemersvermogen;
Art. 35.d. Begrip erflater, schenker, bezitsperiode;
Art. 35.e. Voortzettingsvereiste;
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting:
Art. 7. Objectieve onderneming;    
Art. 8. Omzetting gewone aandelen in preferente aandelen;
Art. 9. Bezitsperiode voor overlijden dan wel voor schenking;
Art. 10. Voortzettingsperiode.
Wet op belastingen van rechtsverkeer:
Art. 15. Diverse vrijstellingen overdrachtsbelasting.

Adres
Kruburg 76
5632 PJ  Eindhoven


Contact
marc@bedrijfswaardering.expert

Marc Couteaux 06-51299647© Copyright 2018 Couteaux Bedrijfsadvies BV - Bedrijfswaarderingen & Fiscaal-Juridische herstructureringen

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring